Polityka Prywatności Wypożyczalni Aut Globtroter

 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób i zakres przetwarzania danych osobowych, przysługujące prawa, okres przetwarzania danych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony Danych Osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”) oraz ustawą o ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r.

 

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Tadeusz Pajdosz, ul. Czechowska 6/02, 20-072 Lublin, NIP: 7121051750. Dane kontaktowe Administratora: info@wynajemaut.pl

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– obsługi zapytań klientów (podstawa prawna przetwarzania danych to zgoda)

– dokonywania rezerwacji aut (podstawa prawna przetwarzania danych to zgoda)

– obsługi wynajmu aut  (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem oraz wypełnienie obowiązku prawnego).

– obsługi rozliczeń księgowych i podatkowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to wypełnienie obowiązku prawnego)

– zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem, dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe, wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to wypełnienie obowiązku prawnego)

 

 

Okres przetwarzania danych osobowych:

Obsługa zapytań klientów: okres przechowywania danych osobowych mija po wycofaniu zgody.

Rezerwacja aut: okres przechowywania danych mija po wycofaniu zgody.

Wynajem aut: okres przechowywania danych mija po czasie trwania stosunku handlowego. Jednak informacje niezbędne do wypełnienia przepisów prawa mogą podlegać archiwizowaniu na czas nieprzekraczający okresu koniecznego celom dla jakich są one przechowywane, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Rozliczenia księgowe i podatkowe: okres przechowywania danych mija  wraz z upływem okresu archiwizacji dokumentacji księgowej i podatkowej zgodnego z przepisami prawa.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– nr dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości

– pesel

– kategoria i nr prawa jazdy

Wszystkie te dane są niezbędne do realizacji umowy najmu samochodu.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim.

Dane osobowe przekazywane są (jeśli to konieczne):

– dostawcom hostingu i usług IT (dane przechowywane na serwerze)

– podmiotom świadczącym usługi księgowe (dane zawarte na fakturach)

– organom ścigania, podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz.114) oraz rozporządzenia Prezesa RM z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023).

– podmiotom realizującym usługi windykacyjne (w przypadku braku uzgodnionej płatności)

W każdym z wymienionych przypadków, powierzane są podmiotom trzecim tylko dane niezbędne do wykonania danej czynności.

Dane nie są przekazywane poza obszar EOG.

 

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych

– prawo do sprostowania danych

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych

– prawo do usunięcia danych

– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

– prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych

Wskazane wyżej uprawnienia szczegółowo określają przepisy art. 16-21 RODO. Nie są to uprawnienia bezwzględne i nie wszystkie przysługują w ramach każdej czynności przetwarzania.

Uprawnienia przysługujące zawsze, to:

– możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/Pani, że naruszone zostały przepisy prawa dotyczące przetwarzania jego/jej danych osobowych;

– prawo dostępu do swoich danych: może Pan/Pani żądać od nas udostępnienia informacji, jakie dane na jego/jej temat posiadamy.

 

W okresie po podpisaniu i realizacji umowy/zamówienia nie ma Pan/Pani prawa  sprzeciwu wobec przetwarzania danych ani do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Nie można też w tym przypadku domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Nieodwołalna jest wyrażona w umowie zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych organom ścigania i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz.114) oraz rozporządzenia Prezesa RM z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023)., w związku z realizacją umowy.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń, można natomiast domagać się usunięcia danych bądź sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów statystycznych.

Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych niepodanie ich uniemożliwi nam przygotowanie lub wykonanie umowy czy usługi.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skierować swój wniosek na adres e-mail: info@wynajemaut.pl

 

Zabezpieczenie Danych Osobowych

1.       Przetwarzane dane osobowe są zabezpieczone przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mające na celu monitorowanie dostępu do danych osobowych oraz zastosowanie zabezpieczeń danych, tak aby uniemożliwić dostęp do danych przez osoby niepowołane;

2.       Zastosowane środki techniczne i organizacyjne obejmują: zabezpieczenie urządzeń mobilnych używanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej hasłami, stosowanie wygaszania ekranu komputera,  stosowanie programów antywirusowych, przechowywanie dokumentacji papierowej w zamkniętych i specjalnie do tego przeznaczonych szafach.